Logo

Zespół

Zespół

Jolanta Jaśkowska
dr inż. Jolanta Jaśkowska

Kierownik projektu.
Adiunkt naukowo-dydaktyczny w Instytucie Chemii i Technologii Organicznej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Zajmuje się syntezą nowych oraz znanych połączeń bioaktywnych na drodze reakcji bezrozpuszczalnikowych. Swoją wiedzę praktyczną zdobyła kierując licznymi projektami badawczymi oraz podczas staży naukowych, przemysłowych i wizyt studyjnych. Posiada także wiedzę i doświadczenie w zakresie komercjalizacji zdobyte podczas licznych szkoleń i kursów m.in. na Staford University w Kalifornii w ramach programu MNiSW TOP 500 Innovators.

Przemysław Zaręba
mrg inż. Przemysław Zaręba

Członek zespołu
Doktorant w Instytucie Chemii i Technologii Chemicznej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK. Posiada doświadczenie w zakresie wieloetapowej syntezy organicznej w małej oraz dużej skali, ze szczególnym uwzględnieniem reakcji alkilowania w syntezie związków biologicznie czynnych, a także w prowadzeniu reakcji bezrozpuszczalnikowych oraz w obecności promieniowania mikrofalowego w trendzie „Green chemistry”. Zajmuje się także oczyszczaniem surowych produktów z zastosowaniem technik krystalizacji, maceracji oraz adsorpcyjnych technik separacyjnych, oceną czystości oraz potwierdzeniem struktury otrzymanych połączeń. Posiada także wiedzę z zakresu modelowania molekularnego metodami DFT.

Anna Drabczyk
mgr inż. Anna Drabczyk

Członek zespołu
Absolwentka kierunku Technologia Chemiczna na WIiTCh PK oraz studiów podyplomowych na kierunku Farmacja Przemysłowa na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie zatrudniona w Instytucie Chemii i Technologi Organicznej WIiTCh PK na stanowisku starszego referenta technicznego oraz na stanowisku syntetyk-organik w projektach naukowych realizowanych w Instytucie. Posiada bogate doświadczenie w zakresie syntezy organicznej związków bioaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem reakcji w obecności promieniowania mikrofalowego.

Damian Kułaga
mgr inż. Damian Kułaga

Członek zespołu
Doktorant w Instytucie Chemii i Technologii Chemicznej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK. osiada bogate doświadczenie w syntezie organicznej zdobyte podczas realizacji grantów oraz na stanowisku specjalista ds. syntezy w Selvita SA. Posiada umiejętności związane z planowaniem oraz prowadzeniem złożonych syntez organicznych w warunkach beztlenowych, ściśle bezwodnych oraz w niskich temperaturach, zarówno w małej skali przeznaczonej do badań screeningowych (kilka mg), średniej (kilka g) oraz dużej przeznaczonej do optymalizacji procesów (kilkadziesiąt/kilkaset g). Specjalizuje się w syntezie związków heterocyklicznych, steroidowych oraz związków zapachowych.

Bożena Tyliszczak
dr inż. Bożena Tyliszczak

Członek zespołu
Adiunkt naukowo-dydaktyczny na WIiTCh PK w Samodzielnej Katedrze Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych. Posiada doświadczenie w zakresie rejestracji i interpretacji widm FT-IR, UV-VIS, analiz DSC oraz w wykonywaniu pomiarów z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego. Ponadto także wiedzę i umiejętności w zakresie technologii chemicznej, inżynierii materiałowej i nanotechnologii oraz duże doświadczenie laboratoryjne w planowaniu prac badawczych.

Agnieszka Sobczak-Kupiec
Dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec

Członek zespołu
prof. PK prowadzi interdyscyplinarną działalność naukowo-badawczą na pograniczu inżynierii materiałowej, technologii chemicznej oraz nanotechnologii. Jej zainteresowania naukowe są związane z biomateriałami na bazie fosforanów wapnia do rekonstrukcji tkanki kostnej i zastosowań stomatologicznych, oraz nanomateriałami m.in. do zastosowań medycznych i agrochemicznych jak również kompozytami zawierającymi apiprodukty. Bierze udział w tworzeniu sieci naukowej BIOCHAR - dotyczącej produktów węglowych otrzymywanych za pomoca pirolizy odpadów organicznych. Dr hab. inż. Sobczak-Kupiec, prof. PK posiada doświadczenie z zakresu zagospodarowania odpadów ubocznych z przemysłu mięsnego - metody termiczne.